ریاضی سرا
رنگين کمان پاداش کسي است که تا آخرين قطره زير باران مي ماند
| | رحمنی |